Regulamin serwisu truml.com

Art. 1 - WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego Truml, dostępnego pod adresem truml.com. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Art. 2 - DEFINICJE

2.1. Administrator - podmiot, który z upoważnienia właściciela świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.

2.2. Baza Kont (Profili) - zbiór danych, zdjęć i utworów literackich udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

2.3. Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

2.4. Login - Unikalny adres email, za pomocą, którego odbywa się logowanie do Serwisu.

2.5. Truml.com - portal internetowy figurujący pod adresem internetowym truml.com

2.6. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

2.7. Profil - strona Użytkownika zawierająca dane, teksty oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.8. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

2.9. Serwis - artystyczno społeczny portal truml.com, figurujący pod adresem internetowym https://truml.com, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom publikacje twórczości autorskiej, nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

2.10. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia powyżej 13 lat i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2.11. Element - każdy materiał opublikowany na Trumlu przez Użytkownika w szczególności wiersze, utwory prozatorskie, fotografie, grafika, utwory muzyczne, prace wideo, komenterze.

2.12. Usługa - działanie w ramach Serwisu wykorzystujące bądź nie, matariały dodane przez Użytkowników, w szczególności powiadamianie emailem o nowych Elementach, komentarzach, zapraszanie do grona przyjaciół, powiadamianie innych o Elementach umieszczonych w Serwisie. Usługi nie są działaniami komercyjnymi obsługiwanymi przez podmioty zewnętrzne.

Art. 3 - TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Właścicielem serwisu Truml, oraz domeny internetowej truml.com jest Rafał Muszer.

3.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających umieszczanie w nich i udostępnianie twórczości autorskiej w tym utworów literackich, zdjęć, grafiki, utworów muzycznych prace wideo, komenterzy, a także wyszukiwanie Użytkowników oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi.

3.3. Użytkownik w ramach działalności Serwisu może komentować i głosować na poszczególe elementy dodane przez innych użytkowników.

3.4. Działalność każdego użytkownika, w tym dodawanie komentarzy i głosowanie może zostać ograniczona przez innego użytkownika. Każdy użytkownik może dodać innego użytkownika do listy użytkowników igorowanych czym uniemożliwi użytkownikowi ignorowanemu komentowanie i głosowanie na elemetny użytkownika ignorującego.

3.5. Każdy użytkownik może wyłączyć całkowicie lub ograniczyć jedynie do użytkowników z listy swoich przyjaciół, możliwość komentowania i głosowania na swoje elementy.

3.6. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

3.7. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 4 - UCZESTNICTWO W SERWISIE

4.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

4.3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://truml.com/register. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

4.4. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w serwisie danych osobowych osób trzecich.

4.5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

  b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

  c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  d) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie,

  e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym i ustawieniach informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

  f) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny.

Art. 5 - DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.

5.2. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

5.3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie.

5.4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).

Art. 6 - ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

6.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Zakazuje się korzystania z Kont należących do innych osób.

6.2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

6.3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  a) przestrzegania praw autorskich oraz majątkowych wynikających z publikowania materiałów literackich, fotografii, grafiki i plików wideo.

  b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

  c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

6.4. Użytkownik oświadcza, że w stosunku do wszelkich treści umieszczanych w Serwisie, w tym komentarzy, zdjęć i utworów literackich, posiada prawa autorskie.

6.5. Konsekwencje zamieszczenia przez Użytkownika tekstów do których nie posiada on praw autorskich obciążają wyłącznie jego i spowoduje to bezwarunkowe zablokowanie konta tego Użytkownika.

6.6. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 4.5 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie.

6.7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem jakim jest prezentacja sztuki autorskiej. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

6.8. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów politycznych.

6.9. Zabrania się publikowania materiałów stojących w sprzeczności z ideą Serwisu w szczególności fotografii prezentujących lub reklamujących przyjaciół, rodzinę lub osobę autora, a nie jego twórczość. Administrator sam decyduje o zaistnieniu naruszenia tego punktu. W przypadku naruszenia tego punktu Administrator może dany materiał usunąć.

6.10. Zabrania się publikowania treści pornograficznych.

6.11. Zabrania się publikowania treści wulgarnych.

6.12. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu promowania własnej działalności gospodarczej w szczególności zamieszczania odnośników to stron reklamujących działania komercyjne.

6.13. Email i nazwa katalogu podane przy rejestracji nie może być określeniem wulgarnym, obraźliwym.

6.14. Nazwa katalogu może być zablokowana lub zmieniona przez Administratora jeśli wymaga tego sprawne działanie Serwisu.

6.15. Zabrania się publikowania komentarzy, które nie są związane tematycznie z komentowanym elementem. W tym przypadku Administrator ma prawo usunąć całą lub część niezgodnej z regulaminem rozmowy pod elementem. W przypadku użytkownika nagminnie zamieszczającego komentarze, które nie są związane z opublikowanymi elementami Administrator ma prawo zablokować jego konto.

6.16. W poszczególnych działach należy publikować tylko i wyłącznie materiały wykorzystujące technikę przypisaną do danego działu. Za niewłaściwe potraktowanie tematyki działu uważa się na przykład publikację pokazu slajdów w dziale wideo wiersz. Administrator sam decyduje o zaistnieniu naruszenia tego punktu. W przypadku naruszenia tego punktu Administrator może dany materiał usunąć.

6.17. Administrator może ukryć publikowane materiały w części gromadzącej wszystkie elementy z danej sekcji bez podawania przyczyny.

6.18. Administrator może usunąć zupełnie lub przesunąć element pomiędzy sekcjami jeśli uzna, że aktualna sekcja nie odpowiada tematycznie zamieszczonemu elementowi.

6.19. Administrator może usunąć publiczną kolekcję jeśli ma ona charakter negatywny.

6.20. Prace w dziale pocztówka poetycka muszą składać się z autorskiego tła (zdjęcia, grafiki, obrazu) i autorskiego wiersza. Aforyzm, pojedyńcze zdania, lub inne treści mogą nie zostać przez Administratora uznane za wiersz i cała praca może zostać usunięta

Art. 7 - ZABLOKOWANIE KONTA

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

7.2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

7.3. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

7.4. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

  a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

  b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

7.5. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Art. 8 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

8.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z konieczności dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

8.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

8.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

Art. 9 - REKLAMACJE

9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

9.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

9.4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Art. 10 - PRZEPISY KOŃCOWE

10.1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://truml.com/register/terms.

10.2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

10.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

10.4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.

Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

10.6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem https://truml.com/register/terms.Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt

Copyright © 2010 truml.com, korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.


kontakt z redakcją


Zgłoś nadużycie

W pierwszej kolejności proszę rozważyć możliwość zablokowania konkretnego użytkownika za pomocą ikony ,
szczególnie w przypadku subiektywnej oceny sytuacji. Blokada dotyczyć będzie jedynie komentarzy pod własnymi pracami.
Globalne zgłoszenie uwzględniane będzie jedynie w przypadku oczywistego naruszenia regulaminu lub prawa,
o czym będzie decydowała administracja, bez konieczności informowania o swojej decyzji.

Opcja dostępna tylko dla użytkowników zalogowanych. zarejestruj się

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności   
ROZUMIEM
1