Naykd Poet

Naykd Poet

Welcome to NAYKD POET on Trumel.com - [ Witamy NAYKD POETA na Trumel.com] The pseudonym: NAYKD POET is reflective of an honest, open-minded awareness to the issues and topics of the day expressed through the poems authored and posted here. [ Pseudonim: POETA NAYKD odzwierciedla szczery, otwarty świadomości zagadnień i tematów z dnia wyrażone poprzez wiersze autorstwa i pisał tutaj.] The intention of these writings is not to profess any specific doctrine or philosophy but rather, ideally, present a fresh, possibly alternative perspective to the topic being addressed. [ Intencją tych pism nie jest do wyznawania jakiejś konkretnej doktryny czy filozofii, ale raczej, najlepiej przedstawi świeże, ewentualnie alternatywny punkt widzenia na temat zaradzić. ] Trusting you will garner some intrinsic meaning from these ramblings to stimulate and to motivate comment be it flattering or not. [ Zaufanie można zbierać pewne specyficzne znaczenie tych wywody stymulowanie andl motywować komentarz czy to pochlebne, czy nie. ]

website: http://naykdpoet.com


number of arts: 178
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register