19 january 2012

New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra

Stranded by this moment of divinity
I search my soul for an answer
Looking to the ancient of beings
Whose wisdom and knowledge
Permeates amongst living souls of today
Reflections of the pain that brought us here
Yet unresolved to the matter of the heart
Tribes of humanity on the same path
But blinded by the shared light of ignorance
Lubricated by the concepts of hope and faith
While wallowing in the desires of physical indulgence
 
Is it these elements that conspire?
To give cause to lament
Restricting progress to purpose
Fusing collective consciousness to a state of chaos
Rendering masters of devious plans contrived
Fueling their power of manipulation
To structure an existence that renders futility
Futility of mind and body
Enslaving the wealth of individual souls
 
To beckon a higher order of divinity
To wash away these faults of sin
Is to mimic a child’s fantasy
For the power to render a new end
Lies in the depth of each mind
For the charge to this call
Is embodied within each new generation
Stored within the cellular equation
That manifests a worldly direction
A direction implanted by the origins of all
Scripted to an awakening of mind
With language’s meaning encrypted
Encoded to wisdom’s lock
That only time prescribed to understanding
Will find its combination to freedom’s wail
 
That which lies to manifest upon discovery
Will dissolve the shackles that now bind
Opening the gates of golden light’s enlightenment
Rendering the full power of humanity's energy combined
To pursue at light-speed to new beginnings
Beginnings as yet undefined by words that exist
That harken a new era of prosperity of goodness
That lies beyond the power of mortal souls to conscript

___________________________________________________

Osierocone przez ten moment boskości
Szukam mojej duszy na odpowiedź
Patrząc na starożytnych istot
, Którego mądrość i wiedzę
Przenika wśród dusz żyjących dziś
Refleksje z bólu, który przyniósł nam tutaj
Jeszcze nierozwiązane sprawy serca
Tribes ludzkości na tej samej ścieżce
Ale oślepiony przez wspólne świetle ignorancji
Smarowanie pojęcia nadziei i wiary
Podczas tarzają się w pragnienia fizyczne odpust
 
Czy te elementy, które spiskują?
Aby dać powód do lamentu
Ograniczenie postępu celu
Fusing zbiorowej świadomości do stanu chaosu
Mistrzów renderowania przebiegłe plany wymyślił
Siłą napędową ich mocy manipulacji
Aby strukturę egzystencji, który powoduje bezskuteczność
Marności ciała i umysłu
Zniewolenia bogactwo indywidualnych dusz
 
Kiwać wyższego rzędu boskości
Aby zmyć te błędy grzechu
Jest naśladowanie dziecka fantazji
Na mocy aby uczynić nową koniec
Znajduje się w głębi każdego umysłu
Na opłaty na wezwanie
Jest zawarte w każdej nowej generacji
Przechowywane w komórkowej równania
Objawia światowych kierunku
Kierunku wszczepione przez pochodzeniu
Scenariusz do przebudzenia umysłu
Z języka znaczenie zaszyfrowane
Zakodowane, aby zablokować mądrości
To tylko czasu przewidziany do zrozumienia
Znajdzie połączenie lamentować wolności w
 
To, co znajduje się przejawiać na odkrycie
Rozwiąże kajdany, że teraz bindować
Otwarcie bram oświecenia złote światła
Rendering pełną moc ludzkości w połączeniu energii
Do realizacji w prędkości światła do nowego początku
Początki jeszcze niezdefiniowane przez słowa, które istnieją
To harken nową erę dobrobytu dobra
To leży poza zasięgiem śmiertelnych dusz poborowy


Tłumacz Google dla Firm:Narzędzia dla tłumaczyTłumacz witrynNarzędzie analizy rynków


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 2 | rating: 0/2 | report | add to favorite

Comments:

Joe Breunig,  

An interesting piece; the opening stanza caught my attention and I felt compelled to read the remainder; we may need to disagree on some points, however, I did enjoy reading this; faith is a challenging concept, which is not fully grasped. -Joe Breunig Reaching Towards His Unbounded Glory A Journey Of... Poetic Purpose PS You may want to replace "wale" with "wail"; a wale is: thick plank forming a ridge along the side of a wooden ship

report |

Arthur Geddes,  

Reading your poetry is a good start for me today. Talented piece of work

report |other poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register